YouTube if Paimon calls you Captain Pyro, you're Captain Pyro